Najwa Karam


Najwa Karam
Buy the album Tahamouny Buy the single Tahamouny
Tahamouny:

tahamouni bigharamu bigharami
tahamouh tahamouni, we tahamouh
khatabouni we khatabouh
jawazouni we jawazouh
jawazouni, we jawazouh (2x)

wana 3omry ma shiftu
wala marra sma3tu (2x)
lakin 3ala 7obbu
fawa2ouni we fawa2ouh
fawa2ouni, we fawa2ouh

tahamouni bigharamu bigharami
tahamouh tahamouni, we tahamouh
khatabouni we khatabouh
jawazouni we jawazouh
jawazouni, we jawazouh

alu ya ma alu akhtar
alu shaghal alby bnar
alu ya ma fi asrar
bein 3ayounu we 3ayouni (2x)

wana 3omry ma shiftu
wala marra sma3tu (2x)

lakin 3ala 7obbu
fawa2ouni we fawa2ouh
fawa2ouni, we fawa2ouh

tahamouni bigharamu bigharami
tahamouh tahamouni, we tahamouh
khatabouni we khatabouh
jawazouni we jawazouh
jawazouni, we jawazouh

alu wayn ma ykoun bikoun
alu 3a alby bimoun
alu 3a shi2ni bijnoun
jnounu la bi lijnouni (2x)

wana 3omry ma shiftu
wala marra sma3tu (2x)

lakin 3ala 7obbu
fawa2ouni we fawa2ouh
fawa2ouni, we fawa2ouh

tahamouh we jawazouh

tahamouni bigharamu bigharami
tahamouh tahamouni, we tahamouh
khatabouni we khatabouh
jawazouni we jawazouh
jawazouni, we jawazouh

wana 3omry ma shiftu
wala marra sma3tu (2x)

lakin 3ala 7obbu
fawa2ouni we fawa2ouh
fawa2ouni, we fawa2ouh

Send This Page To A Friend!